Park Belzacki w Piotrkowie Trybunalskim

Park Belzacki jest to park w zachodniej części Piotrkowa Trybunalskiego, położony przy ulicy Belzackiej 178. Obejmuje on powierzchnię wielkości 5,2 ha, w tym wody (stawy) o wielkości 0,8 ha. Park Belzacki założony został w drugiej połowie 19 wieku i obecnie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych mocą decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 1969 roku.

Staw na terenie Parku Belzackiego

W czasach historycznych na teren parku prowadziły trzy wjazdy. Od strony ulicy Dworskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Belzacką, od strony ulicy Belzackiej, oraz od strony zachodniej, gdzie obecnie funkcjonuje dojazd do Wojewódzkiej Stacji Ochrony i Kwarantanny Roślin. Współcześnie do parku prowadzi jeszcze jedno wejście, od strony ulicy Kasztanowej. Obecny układ parku jest znacząco przetworzony w stosunku do historycznego układu. Zmiany nastąpiły zwłaszcza w południowej części parku (od strony ulicy Kasztanowej). Na tym terenie zostały wybudowane budynki, które spełniały różne funkcje, takie jak stacja ochrony roślin, internat i akademiki w Piotrkowie Trybunalskim. W późniejszym czasie mieścił się tam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a obecnie urzędy państwowe i powierzchnie biurowe. Pomiędzy budynkami poprowadzono nowe ciągi komunikacyjne, aleje poprowadzone są prosto, pod prostymi kątami. Dominuje styl socrealistyczny i nawierzchnia w formie trylinki. Północna część parku jest mniej przekształcona. Znajduje się tutaj staw, alejki rozchodzą się pod różnymi kątami i nie są poprowadzone w linii prostej. Wykonane są one z kruszywa naturalnego i mają formę ścieżek. Z powodu tych różnic układ parku jest niespójny pod względem funkcjonalnym, jest podzielony na dwie części różniące się od siebie pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

Alejka w południowej części Parku Belzackiego

Park cechuje się spadkiem terenu w kierunku północnym (w kierunku stawu). Występują tu takie rośliny jak: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab pospolity, klon pospolity. W części południowej można zaobserwować zaniedbania w zachowaniu drzewostanu, co jest wynikiem powojennej zmiany właściciela i funkcji parku. Skupiska krzewów rozrosły się tu w sposób niekontrolowany, co nadaje jednak temu miejscu specyficzny charakter. Na terenie parku zachowane są stawy powstały w ciągu rzeki Strawka (obecnie rzeka poprowadzona jest rurami pod uliami miasta). Obecność zbiorników wodnych tworzy specyficzny mikroklimat. Występuje większa wilgotność powietrza co dobrze wpływa na rozwój fauny i flory. Ważnym czynnikiem jest również wysoka jakość gleby.

Alejka w Parku Belzackim - północna część.

Z tych powodów warto wybrać się w te rejony na niedzielny spacer, odpocząć na ławcę i rozmyślać nad zawiłą historią tego miejsca. Polecam w szczególności spacer po nieco zapomnianej południowej części parku, gdzie roślinność jest bardziej dzika a kostka z trylinki i częściowo opuszcoznye budynki pośród drzew wprowadzają intrygujący, tajemniczy klimat.

Meet the Author

Grzegorz
0 comments… add one

Leave a Comment